Jednorazová dávka v hmotnej núdzi osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti

06.07.2021

Hmotná núdza je stav, keď príjem obyvateľa a fyzických osôb, ktoré sa s obyvateľom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a obyvateľ a fyzické osoby, ktoré sa s obyvateľom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je náhly stav nedostatku, spôsobený mimoriadnymi udalosťami, najmä

 • nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a fyzických osôb, ktoré sú spolu s ním posudzované, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu,
 • náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečenie potrebnej starostlivosti o člena domácnosti,
 • nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, najmä narodenie alebo úmrtie člena rodiny.

Komu je jednorazová dávka určená:

Starosta môže priznať dávku v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte na základe ním vydaného rozhodnutia vydaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Kto si môže o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi požiadať?

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť

 • najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším obyvateľom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi posudzujú, najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov.
 • obyvateľovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s obyvateľom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
 • Obyvateľovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

Čo sa považuje za mimoriadne výdavky?

Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa pokladajú výdavky spojené s:

 • nákupom nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 • kúpou školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
 • kúpeľnou liečbou okrem cestovných náhrad,
 • kúpou základného vybavenia domácnosti (najmä posteľ, stôl, stolička, skriňa, chladnička, varič, palivo, vykurovacie teleso, pračka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, vysávač

Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučuje.

Aká je výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi?

O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v rozpočte mestskej časti schválenom miestnym zastupiteľstvom.

Maximálna hranica poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: a) podľa § 14 ods. 5 písm.

 • je 34 € na osobu,
 • podľa § 14 ods. 5 písm. b) je 34 € na dieťa,
 • podľa § 14 ods. 5 písm. c) je 34 € na osobu,
 • podľa § 14 ods. 5 písm. d) je 334 €.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť aj vo forme sociálnej poukážky.

Ako si môžete požiadať o Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi ?

 • podaním Žiadosti na predpísanom tlačive a po splnení podmienok VZN 4/2019
 • žiadosť je povinný obyvateľ zdokladovať (t. j. priložiť kópiu rozhodnutia, na základe ktorého mu územný ÚPSVaR poskytuje pomoc v hmotnej núdzi vo forme sociálnej dávky a príspevku k dávke),
 • žiadateľ sa preukáže platným občianskym preukazom.

Postup pri poskytnutí jednorazového príspevku:

 • príjemca podá žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi spolu s príslušnými dokladmi do podateľne miestneho úradu,
 • žiadosť vybavuje oddelenie vnútornej správy miestneho úradu, ktoré zároveň vedie evidenciu obyvateľov, ktorým bola priznaná jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
 • nárok na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vzniká obyvateľovi právoplatným rozhodnutím mestskej časti,
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca v pokladni miestneho úradu po predložení občianskeho preukazu a právoplatného rozhodnutia mestskej časti, e) na poskytnutie finančných príspevkov podľa tohto článku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní