Projekt "Rakúsov park - miesto pre seniorov"

23.08.2021

Pretvorenie nevyužívaného priestoru Rakúsovho parku (známeeho aj ako Rakús park) na miesto pre aktívne trávenie voľného času seniorov, ale aj širokej verejnosti . Za účelom lepšieho funkčného využitia priestoru plánujeme priestor doplniť o prvky slúžiace pre aktívny oddych na čerstvom vzduchu - petangové ihrisko s lavičkami po boku a šachové stolíky. Existujúce lavičky zameníme za nové, aby korešpondovali zo zvyšným mobiliárom.


Rakus park sa nachádza v tichej časti intravilánu Vajnor, v blízkosti hlavného Parku pod lipami a neďaleko detského ihriska. Priestorovo je prepojený s Parkom Ferdiša Jurigu.

V súčasnosti park neplní žiadnu verejnú funkciu a schádza sa tam iba neprispôsobivá mládež. No park má veľký potenciál stať sa živým priestorom, ktorý vytvorí podmienky pre aktívne trávenie voľného času nielen seniorov, ale umožní prepojiť aktivity všetkých vekových kategórií v zdravom prostredí. Pre tieto potreby sme do parku navrhli viacero prvkov podporujúcich rozvoj pohybových aktivít s ohľadom na vekové kategórie. Realizácia projektu zároveň prinesie aj prepojenie a možnosť využitia priestoru s okolitými športovými plochami a ihriskami, kde sa počas roka konajú viaceré športové podujatia.


Ciele projektu

Využitie priestoru pre aktívne trávenie voľného času seniorov, ale aj širokej verejnosti.

Vytvorenie miesta, kde budú môcť seniori tráviť svoj voľný čas vonku so svojimi priateľmi aj v čase protipandemických obmedzení. Docielime to prostredníctvom vybudovania petangového ihriska so sedením a osadením dvoch šachových stolíkov. Existujúce lavičky zameníme za nové, ktoré budú korešpondovať s novým mobiliárom.

Prínosy projektu

Skultúrnenie existujúceho nevyužívaného priestoru prinesie nový zmysel a zadefinuje funkčné využitie priestoru. Vybudovaním športoviska v podobe petangového ihriska vznikne priestor na aktívne trávenie voľného času na čerstvom vzduchu pre všetky vekové kategórie. Omladenie priestoru novými prvkami mobiliáru zároveň aj významne zhodnotí verejný priestor v majetku hlavného mestaRákus park je vďaka svojmu umiestneniu v centre Vajnor verejne prístupný širokej verejnosti. Novovybudované petangové ihrisko a knemu prislúchajúce oddychové zóny budú počas roka využívať nie len seniori z Jednoty dôchodcov Vajnory, ale aj ostatné miestne kluby a spolky, vrátane ich rodín a priateľov.


Východzí stav


Zámer projektu

Našim zámerom je vybudovať na pozemkoch hlavného mesta bezpečné petangové ihrisko s lavičkami po bokoch na mieste, mimo zóny kde sa hrajú malé deti a vedľa plánujeme osadiť aj vonkajšie šachové stoly.


Návrh rozmiestnenia prvkov mobiliáru

Petangové ihrisko a mobiliár

Petangové ihrisko - bude vsadené do terénu a bude mať rozmery 15 x 4 m s lavičkami po boku (viď obrázok). Obrubniky ihriska sú navrhnuté z drevených hranolov 100 x 100 mm. Osadené budú vo výške 5 cm nad úrovňou ihriska, aby sa vytvorilo ohraničenie ihriska potrebné pre hru. Ihrisko budú tvoriť dve vrstvy drveného kameniva s geotextíliou na dne proti prerastaniu buriny a na oddelenie kameniva od zeminy.


Po bokoch hracej plochy petangového ihriska budú umiestnené 2 ks trojmetrových lavičiek tak, že ich ukotvíme do betónových základov a plochu pod lavičkami vyrovnáme štrkom, aby sme ju vizuálne prepojili s petangovým ihriskom.


Šachové stolíky svojim umiestnenám v tieni stromov rozšíria pôsobenie aktívnych členov miestneho šachového klubu o možnosť hrať šach pod holým nebom. Externý šach bude využívať aj široká verejnosť napr. počas stretnutí so svojimi priateľmi, či známymi.


Parkové lavičky (dve parkové lavičky s oparadlami) vymeníme za pôvodné a ukotvíme ich na mieste pôvodných lavičiek do vopred pripravenej betónovej patky v zmysle predloženého nákresu. Vizuál lavičiek bude zhodný so zvyškom mobiliáru z projektu.


Časový harmonogram

 • máj - podanie projektu  
 • jún - vyhodnoteniie projektu
 • júl - ohlásenie drobnej stavbyj, objednávka mobiliáru
 • august, september  - realizácia projektu
 • 10. september 2021 o 10.00 hod.- Slávnostné otvorenie a odovzdanie prvkov mobiliáru mestskej časti, 
 • Petangový hodový turnaj 

Naše veľké poďakovanie 

za finančnú podporu Projektu "Rakúsov park - miesto pre seniorov" patrí:

 • Hlavnému mestu SR - Bratislava, prostredníctvom Nadácie Bratislava
 • Mestskej časti Bratislava - Vajnory, zo zdrojov alokovaných na poslanecké priority 2021 miestnej poslankyne Moniky Debnárovej
 • miestnemu občianskemu združeniu - Klub rodičov a detí - Vajnory 
 • spoločnosti mm cité
 • občianskemu združeniu VI Group
 • miestnej firme LEONTECH

Za osobné nasadenie pri realizácii projektu ďakujeme:

 • členom Jednoty dôchodcov Vajnory - Jánovi a Vierke Krištofičovcom, Márii a Petrovi Zemanovcom, Anne Kusendovej, Milanovi Hlavinovi, Ľubici Neúročnej, Lýdii Ondrisovej, Pavlovi Belajovi, Jozefovi Pochabovi, Milanovi a Tereézii Hlavinovcom, Alžbete Feketovej a Viere Neffe.
 • členom miestneho občianskeho združenia z Klubu rodičov - Jožkovi a Monike Debnárovým, Adrianovi a Danke Sýkorovým, Ivanovi Kulovi, ako i mládežníkom Richardovi Debnárovi, Samovi Mlynarčíkovi a Jakubovi Muchovi
 • Ďalej ďakujeme:
 • Monike Debnárovej za koordináciu celého projektu
 • Ing. arch. Lucii Grigovej za vyhotovenie vizuálov
 • miestnej firme Zemina s.r.o. za poskytnutie pracovníkov 
 • MČ Vajnory a spoločnosti Unique za zabezpečenie občerstvenia počas brigády

Pravidlá hry Petanque