PRAVIDLÁ HRY PETANQUE (zjednodušené)

30.06.2021
 • Pétanque môžu proti sebe hrať:
 • dve družstvá po 3 hráčoch (tzv. triplettes) - kde každý má 2 gule
 • dve družstvá po 2 hráčoch (doublettes) - každý 3 gule
 • jeden hráč proti jednému (tete a tete) - každý 3 gule
 • Guľa musí byť kovová, oficiálne rozmery :
 • priemer gule je v intervale 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.)
 • hmotnosť gule v rozmedzí od 0,650 (min.) do 0,800 kg (max.)
 • Cieľ (čiže "malá guľa") má byť výhradne z dreva. Priemer musí byť medzi 25 až 35 mm. Farebný náter je povolený.
 • Pétanque sa praktikuje na vyhradenom ihrisku s upraveným povrchom.
 • Zápas sa hrá do dosiahnutia 13-tich bodov jednou stranou. V skupinách je možné hrať skrátenú hru do 11-tich bodov. Za bod sa považuje každá guľa, ktorá je po ukončení hry bližšie ku cieľu, než prvá najbližšia guľa súpera.
 • Malá guľa sa vyhadzuje z miesta hodu vyznačeného krúžkom na povrchu. Rozmer kruhu
  musí byť taký, aby sa do neho skryli obe chodidlá (0.35 - 0.50 m priemer) a musí byť vzdialený min 1 m od všetkých prekážok či hraníc ihriska. Kruh hodu sa vyznačuje okolo predchádzajúcej polohy malej gule v minulej hre.
 • Nohy musia byť pri hode vnútri kruhu, nesmú sa ho dotýkať ani jej presahovať, ani nesmú opustiť povrch terénu až do doby, pokiaľ sú hodené gule v pohybe. Žiadna iná časť tela sa nesmie dotýkať zeme vo vnútri kruhu.
 • Aby bolo vhodenie malej gule platné (sú na to 3 pokusy), musia byt splnené nasledujúce podmienky:
 • vzdialenosť malej gule z miesta hodu musí byť medzi 6 a 10 metrami.
 • miesto hodu musí byť najmenej 1 m od všetkých prekážok, i od hraníc ihrísk.
 • malá guľa po dopade nesmie byť bližšie než 1 m od všetkých prekážok a od hraníc vymedzujúcich ihrisko.
 • malá guľa musí byť z miesta hodu viditeľná.
 • Pokiaľ je hodená malá guľa zastavená rozhodcom, divákom, hráčom, zvieraťom, či akýmkoľvek mobilným predmetom je hod neplatný a musí sa zopakovať (bez toho aby sa samozrejme počítal do 3 pokusov).
 • Po odhodení malej gule je zakázané odstraňovanie či premiestňovanie akýchkoľvek prekážok na hracej ploche. Samozrejme v každom prípade hráč môže upraviť jamku, ktorá vznikla pri hodení niektorej z predchádzajúcich gulí. Malá guľa je vrátená na pôvodné miesto pokiaľ bola predtým posunutá neúmyselné rozhodcom, hráčom, zvieraťom, divákom, gulí mimo hru či pochádzajúcich z inej hry či inými mobilnými predmetmi.
 • Prvú guľu hádže družstvo, ktoré hádzalo aj malú guľu. Je to to družstvo, ktoré v predchádzajúcej hre zvíťazilo. Pre hod guľou platia rovnaké pravidlá ako pre malú guľu.
 • Žiadna už vhodená guľa sa nesmie hádzať znovu, pokiaľ nieje jej pohyb zmenený vonkajším vplyvom.
 • Guľa i malá guľa, ktorá opustí v priebehu hry ihrisko je neplatná. Takisto je hod neplatný aj v prípade, že sa hodená guľa dostane tzv. "územia straty", ktoré je min. 30 cm od pevnej bariéry smerom dovnútra ihriska (iba u oficiálnych ihrísk).
 • Guľa je anulovaná, keď sa ocitne v "území straty" aj keď sa odrazí a vráti späť do ihriska. Ostatné gule, ktoré pri ceste spať eventuálne posunie, sa vrátia na svoje pôvodné miesto.
 • Guľa náhodne zastavená divákom či rozhodcom je platná tam, kde sa zastaví. Ak ju zastaví člen družstva, ktorému patrí je anulovaná. Ak ju zastaví súper sú možnosti, z ktorých si môže družstvo, ktoré guľou hodilo vybrať:
 • Guľa zostane tam, kde sa zastavila
 • Guľa sa posune v smere jeho pôvodného pohybu, v rámci ihriska.
 • Hráč, ktorý guľu zastaví úmyselne je diskvalifikovaný, i celé družstvo z tejto časti hry.
 • Guľa, ktorá je po zastavení náhodou premiestená je navrátená späť.
  Pre zamedzenie dohadov je lepšie gule po dopade označiť (ich polohu napr. ryhou do piesku), inak konečné rozhodnutie je na rozhodcovi.
 • Pokiaľ hráč zahrá cudziu guľu, je tato platná, ale musí byť nahradená guľou vlastnou. Pri recidíve je priebeh tejto hry anulovaný.
 • Je povolené z dôvodu merania dočasne odstrániť gule, ale len po ich predchádzajúcom označení.
 • Premeriavať môže len družstvo ktoré je v hre na rade. Rozhodca môže kedykoľvek.
 • Po ukončení hodov (hry) sú všetky gule ktoré sú odstránené pred sčítaním neplatné, pokiaľ neboli označené.
 • Pokiaľ dve gule, každá patriaca inému družstvu sú rovnako ďaleko od malej gule, nastávajú tri možnosti:
 • Pokiaľ žiadne družstvo už nemá gule, hra sa anuluje.
 • Pokiaľ má guľu len jedno družstvo pokračuje v hre.
 • Pokiaľ majú gule obidve družstva, hádžu striedavo každý jednu až do rozhodnutia.
 • Pokiaľ sa ani tak nerozhodne, hra sa anuluje.
 • Družstvo je povinné započať hru do 5-tich minút od vyhlásenia začiatku zápasu. Pokiaľ nieje kompletné, je povinné začať aj bez chýbajúcich členov, bez toho, aby malo k dispozícii jeho gule. Pokiaľ sa hráč dostaví neskôr môže zasiahnuť až do ďalšej hry.

Hráči aj diváci sa vyzývajú k chovaniu, ktoré je v medziach pravidiel fair - play.

Upravené podľa zdroja: https://www.kpps.sk/pravidla-petangu/?gclid=Cj0KCQjwssyJBhDXARIsAK98ITToWV2wLcHvQBSXsrrcqUMbxYWxhAmaoW_4OXHeVtc5DMSV9xfIRacaAvqkEALw_wcB

Novovybudované petangové ihrisko a ku nemu prislúchajúce oddychové zóny budú počas roka využívať nie len seniori z Jednoty dôchodcov Vajnory, ale aj ostatné miestne kluby a spolky, vrátane ich rodín a priateľov.