Stravovanie a rozvoz obedov pre seniorov

03.07.2021

Rozvoz obedov zabezpečujú zamestnanci miestneho úradu, alebo priamo dodávateľ stravy.

V prípade dovozu stavy do miesta bydliska sa k cene stravného lístka pripočíta za rozvoz obedov, ktorú hradí žiadateľ.

Evidenciu žiadateľov o príspevok na obed a rozvoz obedov vedie Oddelenie vnútornej správy - referát sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva

Kontaktná osoba - MÚ Vajnory

podávanie žiadostí: JUDr. Michaela Královičová, tel. č.:02/ 212 95 237

Komu je príspevok na stravovanie určený? 

Postup a podmienky upravuje čl.V. VZN č. 4/2019 zo dňa 20.11.2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie (obed) a rozvoz obedov osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Príspevok môže byť poskytnutý iba Fyzickej osobe, ktorej nebol poskytnutý JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK OSOBITNEJ SKUPINE OBYVATEĽOV S TRVALÝM POBYTOM V MESTSKEJ ČASTI 

Aké podmienky treba splniť preto, aby ste si mohli požiadať o finančný príspevok na stravovanie a rozvoz obedov?

 • a) žiadateľ podá žiadosť na predpísanom tlačive, ktoré mu poskytnú pracovníci MÚ Vajnory - sociálne oddelenie, 
 • žiadosť je žiadateľ povinný doplniť predložením príslušných dokladov, 
 • žiadateľ ma vyrovnané záväzky (nie je dlžníkom) voči mestskej časti, 
 • žiadateľ sa preukáže platným občianskym preukazom. (2) 

Podľa čoho sa určuje výška príspevku?

Výška príspevku závisí od výšky invalidného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku: 

 • ak výška starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nepresahuje sumu do 350,00 EUR bude poskytnutý príspevok 1,70 EUR na jeden odobratý obed, 
 • ak výška starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku presahuje sumu 350,01 EUR, ale nepresahuje sumu 550,00 EUR, bude poskytnutý príspevok 1,00 EUR na jeden odobratý obed, 
 • ak výška starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku presahuje sumu 550,01 EUR bude poskytnutý príspevok 0,60 EUR na jeden odobratý obed, 

V prípade zmeny ceny stravného lístka zo strany dodávateľa je príspevok mestskej časti nemenný a rozdiel je povinný doplatiť občan. 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti

Hmotná núdza je stav, keď príjem obyvateľa a fyzických osôb, ktoré sa s obyvateľom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a obyvateľ a fyzické osoby, ktoré sa s obyvateľom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je náhly stav nedostatku, spôsobený mimoriadnymi udalosťami, najmä

 • nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a fyzických osôb, ktoré sú spolu s ním posudzované, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu,
 • náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečenie potrebnej starostlivosti o člena domácnosti,
 • nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, najmä narodenie alebo úmrtie člena rodiny.

Komu je jednorazová dávka určená:

Starosta môže priznať dávku v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte na základe ním vydaného rozhodnutia vydaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  

Kto si môže o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi požiadať?

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť 

 • najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším obyvateľom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi posudzujú, najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov. 
 • obyvateľovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s obyvateľom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
 • Obyvateľovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

Čo sa považuje za mimoriadne výdavky?

Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa pokladajú výdavky spojené s: 

 • nákupom nevyhnutného ošatenia a obuvi,
 • kúpou školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 
 • kúpeľnou liečbou okrem cestovných náhrad,
 • kúpou základného vybavenia domácnosti (najmä posteľ, stôl, stolička, skriňa, chladnička, varič, palivo, vykurovacie teleso, pračka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, vysávač

Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučuje. 

Aká je výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi?

O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v rozpočte mestskej časti schválenom miestnym zastupiteľstvom. 

Maximálna hranica poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: a) podľa § 14 ods. 5 písm. 

 • je 34 € na osobu, 
 • podľa § 14 ods. 5 písm. b) je 34 € na dieťa, 
 • podľa § 14 ods. 5 písm. c) je 34 € na osobu, 
 • podľa § 14 ods. 5 písm. d) je 334 €. 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť aj vo forme sociálnej poukážky. 

Ako si môžete požiadať o Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi ?

 • podaním Žiadosti na predpísanom tlačive a po splnení podmienok VZN 4/2019 
 • žiadosť je povinný obyvateľ zdokladovať (t. j. priložiť kópiu rozhodnutia, na základe ktorého mu územný ÚPSVaR poskytuje pomoc v hmotnej núdzi vo forme sociálnej dávky a príspevku k dávke), 
 • žiadateľ sa preukáže platným občianskym preukazom. 

Postup pri poskytnutí jednorazového príspevku: 

 • príjemca podá žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi spolu s príslušnými dokladmi do podateľne miestneho úradu, 
 • žiadosť vybavuje oddelenie vnútornej správy miestneho úradu, ktoré zároveň vedie evidenciu obyvateľov, ktorým bola priznaná jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 
 • nárok na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vzniká obyvateľovi právoplatným rozhodnutím mestskej časti, 
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca v pokladni miestneho úradu po predložení občianskeho preukazu a právoplatného rozhodnutia mestskej časti, e) na poskytnutie finančných príspevkov podľa tohto článku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní

Jednorazový finančný príspevok osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti

Predmetom úpravy je: 

 • poskytovanie jednorazového príspevku po priznaní nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak nepoberá príspevky na obed a rozvoz podľa čl. V. VZN 4/2019
 • poskytovanie jednorazového príspevku bezdomovcom evidovaným len na ÚPSVaR, 
 • poskytovanie jednorazového príspevku obyvateľom prepusteným z výkonu väzby, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR,
 • rodinám s deťmi, ktoré sa ocitnú v čase náhlej núdze za podmienky, že preukážu, že si uplatnili svoje zákonné nároky. 

Jednorazový finančný príspevok podľa tohto článku sa môže poskytovať obyvateľom v čase náhlej núdze na preklenutie finančnej tiesne pri mimoriadnych výdavkoch, ktoré nie sú schopní pokryť z vlastného príjmu, predovšetkým na ošatenie, drobné opravy v domácnosti, lieky, u sociálne slabších rodín a osamelých dôchodcov aj na nedoplatok za elektrinu, plyn, uhlie, drevo a vodu. 

Finančné prostriedky na poskytovanie príspevku podľa tohto článku sa poskytujú výhradne za splnenia podmienok v ňom ustanovených a podľa Prílohy č. 2. Jednorazový príspevok sa poskytuje výhradne obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti. Na poskytovanie príspevku nevzniká právny nárok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Jednorazové finančné príspevky podľa tohto článku môžu byť poskytované aj formou platobných poukážok. Jednorazový finančný príspevok sa poskytuje skupine obyvateľov podľa tohto článku za účelom hmotnej podpory a pomoci a môže sa poskytnúť výlučne na žiadosť obyvateľa po splnení podmienok ustanovených týmto článkom a podľa Prílohy č. 3.

JFP sa môže poskytnúť len po splnení nasledovných podmienok 

 • žiadateľ podá písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive uvedenom v Prílohe č. 2 tohto VZN,
 • informácie poskytnuté v žiadosti žiadateľ riadne doloží príslušnými dokladmi, 
 • žiadateľ ma vyrovnané dlhy voči mestskej časti, 
 • žiadateľ sa preukáže platným občianskym preukazom6 .  

Postup pri poskytnutí jednorazového finančného príspevku:  

 • príjemca podá žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive spolu s príslušnými dokladmi v podateľni miestneho úradu, žiadosť vybavuje oddelenie vnútornej správy, 
 • vyjadrenie k žiadosti podáva po prerokovaní Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho zastupiteľstva mestskej časti, 
 • oprávnený príjemca na základe priznania jednorazového finančného príspevku starostom mestskej časti vystaveného Referátom sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva prevezme finančný príspevok v hotovosti v pokladni miestneho úradu. 

Na poskytnutie finančných príspevok podľa tohto článku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Jednorazový finančný príspevok podľa tohto článku je možné priznať žiadateľovi iba jeden raz za príslušný kalendárny rok. (7) 

Výška príspevku obyvateľovi mestskej časti sa vypočíta podľa Prílohy č. 3. 

Oddelenie vnútornej správy - referát sociálnych veci, zdravotníctva a školstva miestneho úradu vedie evidenciu obyvateľov, ktorým bol priznaný jednorazový finančný príspevok. 

V ojedinelých, mimoriadnych a opodstatnených prípadoch je možné výšku jednorazového finančného príspevku zvýšiť maximálne do výšky 1.660 € 

Takto zvýšený príspevok je možné poskytnúť len raz do roka. 

Ojedinelé, mimoriadne a opodstatnené prípady: 

 • náklady spojené s pohrebom, živelná pohroma, zariadenie slúžiace k bývaniu 
 • V ojedinelých, mimoriadnych a opodstatnených prípadoch, kedy je nutné bezodkladné poskytnutie jednorazového finančného príspevku, aby nebol úplne, alebo čiastočne zmarený jeho účel, môže tento finančný príspevok priznať a jeho výšku v súlade s § 11 ods. 1 určiť starosta mestskej časti aj bez stanoviska Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho zastupiteľstva mestskej časti. V takom prípade má starosta mestskej časti povinnosť bezodkladne o tom túto komisiu informovať. Starosta mestskej časti môže na základe písomnej žiadosti prispieť rodičom nezaopatreného dieťaťa na školu v prírode a na liečebný pobyt obyvateľov zo sociálne slabších rodín maximálne do výšky skutočných účelne vynaložených výdavkov.