Desať rokov činnosti ZO JDS vo Vajnoroch

19.08.2022

Našu ZO JDS sme založili vo Vajnoroch pred desiatimi rokmi 30.11.2011 a činnosť

našej ZO JDS začala pracovať 01. 01. 2012 a mala 43 platiacich členov. Za toto obdobie

sme uskutočni veľa pekných akcií. Pravidelne sme sa zúčastňovali na kultúrnych a spo-

ločenských podujatiach v našej mestskej časti napr. v rámci dobrovoľnej činnosti sme

sa zúčastňovali na dni Liga proti rakovine a mimo našej mestskej časti napr: Každý

rok sme pri mohyle M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji položili kyticu kvetov.

Naša folklórna skupina nás reprezentovala na Krajskej prehliadke speváckych

súborov seniorov v Pezinku, kde získala možnosť reprezentovaťKrajskúorganizáciuJDS

Bratislava aj na Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov v Trenčíne.


Na dni otvorených dverí v Primaciálnom paláci v Bratislave nás reprezentovala nielen

folklórna skupina, ktorá mala veľký úspech nielen u Bratislavčanov, ale aj u zahra-

ničných okoloidúcich návštevníkov, ale aj naše členky p. Marcela Matulová, ktorá

prezentovala výrobu paličkovanej čipky a p. Anna Bartošová zdobenie kraslíc.

Každoročne sme sa zúčastňovali na Krajských športových hrách a turistickom

zraze v Malackách, kde sme získali viacero medailí. Naši úspešní športovci nás

viackrát reprezentovali aj na Celoslovenských hrách seniorov.


Pravidelne zvykneme organizovať jednodňové výlety za poznávaním krás Slo-

venska,ale aj turistické vychádzky po okolí. Často sme navštevovali divadelné

predstavenia, organizovali sme vychádzky po okolí, absolvovali sme viaceré

rekondično-rehabilitačné pobyty, každoročne sme navštívili ľadové domy na

Hrebienku vo Vysokých Tatrách s víkendovým pobytom v Retro hoteli v Tatra-

nskej Lomnici. Pekným zážitkom bola aj návšteva nášho parlamentu.

Zaujímavé boli prednášky o bezpečnosti seniorov, ako aj prednášky z oblasti

záhradníctva a zdravia.


Sme radi,že sa nám podarilo v Rakús parku vytvoriť miesto pre aktívne preží-

vanie voľného času. Vybudovali sme tam petangové ihrisko, osadili dva šachové

stolíky a staré parkové lavičky sme vymenili za nové. Za podporu pri realizácii

tohto projektu ďakujeme našej vajnorskej poslankyni Monike Debnárovej, ktorá

pre nás tento projekt napísala, zabezpečila aj jeho financovanie a spolu s mladou

architektkou Luciou Grigovou dali projektu vizuálnu podobu ako to celé má vy-

zerať a fungovať, vďaka patrí Magistrátu mesta Bratislavy, ktorý mám na projekt

poskytol pozemok.


Záverom si možno iba priať,aby sme aj naďalej mohli v zdraví pokračovať v na-

šich aktivitách a budeme sa tešiť účasti čo najväčšieho počtu nových seniorov.    

Ján Krištofič, predseda