Komu je príspevok na stravovanie určený?

05.07.2021

Postup a podmienky upravuje čl.V. VZN č. 4/2019 zo dňa 20.11.2019 o poskytovaní príspevkuna stravovanie (obed) a rozvoz obedov osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

Príspevok môže byť poskytnutý iba Fyzickej osobe, ktorej nebol poskytnutý JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK OSOBITNEJ SKUPINE OBYVATEĽOV S TRVALÝM POBYTOM V MESTSKEJ ČASTI

Aké podmienky treba splniť preto, aby ste si mohli požiadať o finančný príspevok na stravovanie a rozvoz obedov?

  • a) žiadateľ podá žiadosť na predpísanom tlačive, ktoré mu poskytnú pracovníci MÚ Vajnory - sociálne oddelenie,
  • žiadosť je žiadateľ povinný doplniť predložením príslušných dokladov,
  • žiadateľ ma vyrovnané záväzky (nie je dlžníkom) voči mestskej časti,
  • žiadateľ sa preukáže platným občianskym preukazom. (2)

Podľa čoho sa určuje výška príspevku?

Výška príspevku závisí od výšky invalidného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku:

  • ak výška starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nepresahuje sumu do 350,00 EUR bude poskytnutý príspevok 1,70 EUR na jeden odobratý obed,
  • ak výška starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku presahuje sumu 350,01 EUR, ale nepresahuje sumu 550,00 EUR, bude poskytnutý príspevok 1,00 EUR na jeden odobratý obed,
  • ak výška starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku presahuje sumu 550,01 EUR bude poskytnutý príspevok 0,60 EUR na jeden odobratý obed,

V prípade zmeny ceny stravného lístka zo strany dodávateľa je príspevok mestskej časti nemenný a rozdiel je povinný doplatiť občan.