Jednorazový finančný príspevok osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti

06.07.2021

Predmetom úpravy je:

 • poskytovanie jednorazového príspevku po priznaní nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak nepoberá príspevky na obed a rozvoz podľa čl. V. VZN 4/2019
 • poskytovanie jednorazového príspevku bezdomovcom evidovaným len na ÚPSVaR,
 • poskytovanie jednorazového príspevku obyvateľom prepusteným z výkonu väzby, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR,
 • rodinám s deťmi, ktoré sa ocitnú v čase náhlej núdze za podmienky, že preukážu, že si uplatnili svoje zákonné nároky.

Jednorazový finančný príspevok podľa tohto článku sa môže poskytovať obyvateľom v čase náhlej núdze na preklenutie finančnej tiesne pri mimoriadnych výdavkoch, ktoré nie sú schopní pokryť z vlastného príjmu, predovšetkým na ošatenie, drobné opravy v domácnosti, lieky, u sociálne slabších rodín a osamelých dôchodcov aj na nedoplatok za elektrinu, plyn, uhlie, drevo a vodu.

Finančné prostriedky na poskytovanie príspevku podľa tohto článku sa poskytujú výhradne za splnenia podmienok v ňom ustanovených a podľa Prílohy č. 2. Jednorazový príspevok sa poskytuje výhradne obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti. Na poskytovanie príspevku nevzniká právny nárok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Jednorazové finančné príspevky podľa tohto článku môžu byť poskytované aj formou platobných poukážok. Jednorazový finančný príspevok sa poskytuje skupine obyvateľov podľa tohto článku za účelom hmotnej podpory a pomoci a môže sa poskytnúť výlučne na žiadosť obyvateľa po splnení podmienok ustanovených týmto článkom a podľa Prílohy č. 3.

JFP sa môže poskytnúť len po splnení nasledovných podmienok

 • žiadateľ podá písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive uvedenom v Prílohe č. 2 tohto VZN,
 • informácie poskytnuté v žiadosti žiadateľ riadne doloží príslušnými dokladmi,
 • žiadateľ ma vyrovnané dlhy voči mestskej časti,
 • žiadateľ sa preukáže platným občianskym preukazom6 .

Postup pri poskytnutí jednorazového finančného príspevku:

 • príjemca podá žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive spolu s príslušnými dokladmi v podateľni miestneho úradu, žiadosť vybavuje oddelenie vnútornej správy,
 • vyjadrenie k žiadosti podáva po prerokovaní Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho zastupiteľstva mestskej časti,
 • oprávnený príjemca na základe priznania jednorazového finančného príspevku starostom mestskej časti vystaveného Referátom sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva prevezme finančný príspevok v hotovosti v pokladni miestneho úradu.

Na poskytnutie finančných príspevok podľa tohto článku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Jednorazový finančný príspevok podľa tohto článku je možné priznať žiadateľovi iba jeden raz za príslušný kalendárny rok. (7)

Výška príspevku obyvateľovi mestskej časti sa vypočíta podľa Prílohy č. 3.

Oddelenie vnútornej správy - referát sociálnych veci, zdravotníctva a školstva miestneho úradu vedie evidenciu obyvateľov, ktorým bol priznaný jednorazový finančný príspevok.

V ojedinelých, mimoriadnych a opodstatnených prípadoch je možné výšku jednorazového finančného príspevku zvýšiť maximálne do výšky 1.660 €

Takto zvýšený príspevok je možné poskytnúť len raz do roka.

Ojedinelé, mimoriadne a opodstatnené prípady:

 • náklady spojené s pohrebom, živelná pohroma, zariadenie slúžiace k bývaniu
 • V ojedinelých, mimoriadnych a opodstatnených prípadoch, kedy je nutné bezodkladné poskytnutie jednorazového finančného príspevku, aby nebol úplne, alebo čiastočne zmarený jeho účel, môže tento finančný príspevok priznať a jeho výšku v súlade s § 11 ods. 1 určiť starosta mestskej časti aj bez stanoviska Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho zastupiteľstva mestskej časti. V takom prípade má starosta mestskej časti povinnosť bezodkladne o tom túto komisiu informovať. Starosta mestskej časti môže na základe písomnej žiadosti prispieť rodičom nezaopatreného dieťaťa na školu v prírode a na liečebný pobyt obyvateľov zo sociálne slabších rodín maximálne do výšky skutočných účelne vynaložených výdavkov.