Financie

Mili Vajnoráci, ak máte v rodine dôchodcov, ktorí dostávajú dôchodok aj zo zahraničia, informujte ich, že do 31. augusta 2021 sú povinní sumu tohto dôchodku oznámiť Sociálnej poistovni. Tento údaj Sociálna poisťovňa potrebuje pre výpočet 13. dôchodku. V tomto roku ho bude vyplácať už v novembrových výplatných termínoch.Elektronický formulár k...

Postup a podmienky upravuje čl.V. VZN č. 4/2019 zo dňa 20.11.2019 o poskytovaní príspevkuna stravovanie (obed) a rozvoz obedov osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.